Second Year Result Sem III (Dec 2017)

Number of Students Appeared : 149
Passing Percentage : 79.19

Rank Name of Student CGPA
1 Kulkarni Pratha Ashish Sonali 10.00
2 Marne Samiksha Sampat Pramodini 9.81
3 Palkar Anish Amod Ranjana 9.69
Shah Vennis Vaibhav Jayshree