Third Year Result Sem V (Dec 2018)

Number of Students Appeared : 143
Passing Percentage : 71.33%

Rank Name of Student CGPA
1 Abhishek Chandrashekar Salian 9.41
2 Parth Umesh Toraskar 9.19
3 Gavin Irnis Furtado 9.11
Pragya Omprakash Singh